Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

ESKO Itämeri –yhteistyöhanke 2016-2019

Hakija/Projektägare: Leader Sepra
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Hamina/Fredrikshamn
Julkinen tuki/Stödbelopp: 58 400 €

Yhteishankkeen tavoitteet ovat lisätä kalatalousalan yhteistyötä ja vuorovaikutusta Itämeren alueella sekä toisaalta käynnistää yhteishankkeita toimialueilla, joissa siihen on selkeästi tarvetta ja yhteisymmärrystä. Yksi tavoite on myös saada kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken kalataloussektorilla. Tavoite on saada ammattikalastajat, kalankasvattajat ja kalastusmatkailualan yrittäjät itse sekä heidän järjestönsä aktiivisesti mukaan uuteen kansainväliseen yhteistoimintaan.
Hankkeen kautta alan toimijat saavat kokemusten kautta mahdollisuuksia kehittää elinkeinoa ja sen kannattavuutta. Toimenpiteillä herätetään nuorten uusien yrittäjien kiinnostusta alaa kohtaan. Hankkeen kautta saadaan käyntiin uusia konkreettisiin asioihin vaikuttavia yhteistyöhankkeita kansainvälisten kumppanien kanssa.

Kohderyhmä

Hanke palvelee ensisijaisesti ESKO –alueen kalatalouden yrittäjiä ja yrityksiä: kaupallisia kalastajia, kalankasvatuslaitoksia, kalastusmatkailuyrityksiä sekä kalan jalostusyrityksiä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota erityisesti nuorten osallisuuteen, jotta alalle saadaan uusia, nuoria yrittäjiä.

Tavoitteet

Konkreettiset tavoitteet ovat:

 • perustaa yhteinen työryhmä Itämeren kalastuselinkeinon ympärille
 • aihekohtaiset asiantuntija- ja ryhmävierailut muilla alueilla, 2 kertaa vuodessa
 • 2-4 lehtiartikkelia tai tiedotteita valtakunnallisissa uutisvälineissä Itämeren kalatalouselinkeinoista; ammattikalastus, kalankasvatus ja kalastusmatkailu
 • käynnistää 2-3 kv-yhteishanketta yhdessä muiden kalatalousryhmien ja/tai kalastajia edustavien järjestöjen kanssa
 • nuorten osallisuuden lisääminen kalatalouselinkeinon kehittämiseksi

Kalatalouselinkeinon kehittäminen – eri teemoja

 • Yhteyksien luominen ja yhteisen Itämeri-yhteistyöstrategian luominen eri maiden kalatalousryhmien välillä.
 • Tuotekehitys, bench-marketing ja uusien ideoiden etsiminen
 • Viestintä ja vaikuttaminen
 • Itämeri-työryhmän yhteishankkeiden toteuttaminen
 • Nuorten osallistaminen toimintaan vesistö-teeman avulla

Toimenpiteet

 • Luodaan yhteistyöverkosto (tavoite 5-8 kalatalousryhmää 4-5 Itämeren maasta).
 • Etsitään yhdessä keskeisimmät yhteistyöalueet eri maiden partnereiden kanssa.
 • Toteutetaan opintomatkoja eri alueille, mahdollista myös muualle kuin Itämeren alueelle.
 • Kutsutaan ulkomailta ja muualta Suomesta asiantuntijoita kertomaan omista kokemuksistaan sekä nuoria osallistumaan tapahtumiin
 • Käynnistetään toimijoiden välisiä uusia yhteistyöhankkeita.

Lue lisää http://www.sepra.fi/esko/itaemeri-oestersjoen

ESKO Östersjön –samarbetsprojekt 2016-2019

För gemensamma mål med projektet är att öka samarbetet fisket och samverkan i Ös-tersjöregionen och å andra sidan för att starta gemensamma projekt i områden där det finns ett tydligt behov och förståelse. Ett av syftena är också att få erfarenhet av internationellt samarbete mellan lokala och regionala aktörer inom fiskerisektorn . Må-let är att få yrkesfiskare , fiskodlare och fiske entreprenörer turistnäringen själva och deras organisationer deltar aktivt i den nya internationella samarbetet.
Genom det här projektet aktörerna inom sektorn kommer att uppleva genom möjlig-heter att utveckla industrin och dess lönsamhet. Dessa åtgärder höjs intresse på ung-domsområdet för nya entreprenörer. Genom detta projekt gå av nya aktiva på kon-kreta frågor om samarbetet med internationella partner.